Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

CBN Labsuppliers BV.
De Giek 33, 9206 AS  Drachten
0512-544017
 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid:
a. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen, van alle aan ons verstrekte opdrachten, van alle door ons gesloten overeenkomsten, waarbij wij als verkoper optreden, van alle door ons gegeven adviezen, alsmede van alle overige, waaronder toekomstige rechtsbetrekkingen.
b. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
c. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
d. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden
e. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld ,de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
f. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
 
Artikel 2. Aanbiedingen:
a. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.
c. Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven ons eigendom en de intellectuele eigendomsrechten hierop blijven bij ons berusten; zij mogen, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming. niet worden openbaar gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen produkten. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke wij lijden en/of zullen lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit onderdeel omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op onze eerste aanvrage worden teruggegeven.
d. De kosten verbonden aan het uitbrengen van aanbiedingen en de daarbij behorende bescheiden zullen, indien de opdracht aan ons wordt verstrekt, niet in rekening worden gebracht; in alle andere gevallen kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.
 
Artikel 3. Overeenkomsten: 
a. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds. 
b. Orders door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen zodra zij door ons schriftelijk en/of per fax/email zijn bevestigd.
c. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers; binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
d. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 
Artikel 4. Annuleringen: 
a. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20 % van het bedrag van de opdracht. 
b. De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Als dan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 5. Prijzen: 
a. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de tot standkoming van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties, alsmede op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 
b. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende faktoren aan de wederpartij berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien. 
c. Prijsverhogingen; voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. 
d. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten.
 
Artikel 6: Prototypen matrijzen en speciaal gereedschap 
a. De kosten, verbonden aan de ontwikkeling van prototypen, komen ten laste van de wederpartij. Indien een door ons op verzoek van de wederpartij vervaardigd prototype van een apparaat goed werkt, wordt geen garantie met betrekking tot de werking van het desbetreffende apparaat verstrekt. 
b. De kosten, verbonden aan de vervaardiging van matrijzen, noodzakelijk voor het vervaardigen van bepaalde zaken, alsmede de kosten van aanschaf en/of vervaardiging van speciaal gereedschap, dat slechts voor de uitvoering van één of enkele opdrachten kan worden gebruikt, komen geheel of gedeeltelijk ten laste van de wederpartij. De matrijzen en/of gereedschappen blijven, tenzij anders overeengekomen, ons eigendom. 
 
Artikel 7. (Af)levering: 
a. (Af)levertijden worden bij benadering vastgesteld. De (af)levertijd gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in ons bezit zijn.
b. De (af)levertijd is vastgesteld in de verwachting dat wij kunnen blijven arbeiden als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen ons tijdig zullen worden (af)geleverd
c. Overschrijding van (af)levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.
d. Wanneer de zaken aan de wederpartij zijn aangeboden en door deze niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico,
e. In zodanig geval zullen wij de zaken-gedurende-30 dagen ten behoeve van de wederpartij gratis opslaan.  
f. Zijn de zaken 30 dagen na faktuurdatum nog niet betaald, dan zijn wij gerechtigd aan de wederpartij terzake van opslagkosten     1  % per maand van het gehele faktuurbedrag, exclusief BTW in rekening te brengen.
g. Wij zijn echter evenzeer gerechtigd, zulks te onzer keuze, de zaken voor rekening en risico van de wederpartij elders op te slaan 
h. Indien niet op de afgesproken plaatsingsdatum om een bij de wederpartij gelegen reden tot (af)levering en/of plaatsing kan worden overgegaan, dan wel indien “op afroep” is verkocht, zal de wederpartij nadien aan ons schriftelijk doen weten wanneer hij gereed is de zaken te ontvangen, respectievelijk wanneer tot plaatsing kan worden overgegaan. In dat geval behoeven wij niet tot (af)levering, respectievelijk plaatsing van de zaken over te gaan op een termijn, korter dan vier weken na de datum van ontvangst van het betreffende bericht van de wederpartij, zulks in verband met onze werkindeling en planning. 
i. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen faktureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 18 van deze voorwaarden zijn ook op deze fakturen van toepassing. 
 
Artikel 8. Risico:
a. Vanaf het moment van verzending van de zaken draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de door ons verstuurde zaken mocht ontstaan. 
 
Artikel 9. Transport:
a. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen. 
b. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
c. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franko levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij , zelfs dan wanneer de -vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 
 
 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud: 
a. Ook na (af)levering blijven de nog niet verwerkte of aan derden doorgeleverde zaken, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en wordt de  wederpartij geacht de zaken voor ons te houden, tot voldoening door de wederpartij van tegenprestatie terzake de door ons krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekort schieten en de nakoming van een zodanige overeenkomst.
b. De wederpartij is voorafgaand aan de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in overeenstemming met haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.
c. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak(zaken), de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons (af)geleverde (oorspronkelijke) zaken.
d. Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij gehouden de zaken op te slaan op een wijze die hen als ons eigendom kenbaar doen zijn. 
e. De wederpartij is verplicht om ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens het onderhavige artikel ons eigendomsvoorbehoud rust. Mocht de wederpartij niet aan deze verplichting voldoen, dan is zij een boete verschuldigd ten bedrage van 10% van hetgeen zij met betrekking tot de desbetreffende zaken aan ons verschuldigd is.
f. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance, aanvraag van surséance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of likwidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog (af)geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk (af)geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar
        De wederpartij is verplicht ons alle medewerking te verlenen in verband met de uitoefening van ons recht van eigendomsvoorbehoud op straffe van een boete van 10% per dag van het door haar verschuldigde.
 
Artikel 11. Reclames: 
a. De wederpartij is gehouden de door haar ontvangen zaken, dan wel de wijze waarop een aan ons verstrekte opdracht is uitgevoerd terstond na ontvangst, respectievelijk uitvoering, te keuren en vast te stellen of de zaken in orde zijn. 
b. Eventuele reclames met betrekking tot de door ons geleverde zaken dan wel de door ons verrichte werkzaamheden, alsmede ten aanzien van de door ons gefaktureerde bedragen dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaken, respectievelijk na ontvangst van de faktuur, schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. 
c. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is het gebrek binnen de boven vermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij binnen 8 werkdagen nadat zij dit gebrek heeft moeten ontdekken of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren met dien verstande, dat een reclame niet meer mogelijk is indien net gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van 3 maanden na (af) levering.
d. Geringe of in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, aantal, kleur, maat en dergelijke, komen niet voor reclame in aanmerking.
e. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden nadat zij een gedeelte van het (af)geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken; ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
f. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergme1d van een retouradvies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de faktuur alsmede het ordernummer van de wederpartij, waarmede de zaken zijn gefaktureerd. 
g. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. 
h. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op. 
 
Artikel 12: Verantwoordelijkheid voor ontwerpen: 
a. Wij zijn verantwoordelijk voor de door ons gemaakte ontwerpen. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de in artikel 13 vervatte garantiebepalingen. 
b. Wij aanvaarden bij aanbieding geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen. Ingeval een overeenkomst tot stand komt, nemen wij alleen de verantwoordelijkheid voor ontwerpen die wij niet zelf gemaakt hebben, voor zover het betreft de juiste montage en de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, zulks met uitzondering van die onderdelen, waarvoor door de wederpartij uitdrukkelijk een bepaald merk is voorgeschreven. 
c. Indien de wederpartij in geval een overeenkomst tot stand komt, wenst dat wij de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakt ontwerp dragen, dan zijn wij hiertoe niet gehouden dan nadat wij voldoende tijd hebben gehad dit verzoek te beoordelen, waarbij wij het gehele ontwerp moeten kunnen bestuderen en narekenen en waarbij ons alle daarop betrekking hebbende bescheiden en gegevens moeten zijn verstrekt. Van ons kan niet worden gevergd dat deze beoordeling kosteloos geschiedt.
 
Artikel 13. Garantie:
a. Behoudens het bepaalde in onderdeel b. van dit artikel garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons (af)geleverde zaken en werkzaamheden uitsluitend in dien voege, dat alle gebreken, waarvan de wederpartij bewijst dat ze zijn ontstaan binnen de termijn van 3 maanden na (af)- dan wel oplevering en dat ze zijn ontstaan als gevolg van een onjuistheid in de door ons uitgevoerde werkzaamheden dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, kosteloos door ons zullen worden hersteld. Wij hebben uitsluitend te onzer keuze om in plaats van herstel van door ons (af)geleverde zaken deze te vervangen of de koopprijs daarvan terug te betalen. 
b. Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, installaties, werktuigen en/of (af)geleverde artikelen met fabrieksgarantie, geldende door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek geen garantie; dan wordt door ons eveneens geen garantie verstrekt.
c. Bij (af)levering van gebruikt materiaal of gebruikte zaken wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in welk geval de dan overeengekomen garantie geldt.
d. Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen zaken vervangen ofwel de koopprijs daarvoor terug betalen, worden de betreffende zaken ons eigendom.
e. Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk: 
1. Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming 
         reparaties of veranderingen of laat verrichten.
2. Indien de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.
3. Indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik door de wederpartij.
4. Ingeval van normale slijtage.
f. De wederpartij heeft niet het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat wij onze garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle zijn nagekomen 
 
Artikel 14. Niet-toerekenbare niet-nakoming: 
a. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan:
       Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd en/of overmacht.
b. Onder "niet-toerekenbare niet-nakoming" wordt in ieder geval begrepen: 
        Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
c. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. 
d. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
e. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn. 
 
Artikel 15. Aansprakelijkheid: 
a. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze medewerkers zijn wij nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, derving van inkomsten e.d.), schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van zaken of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van door ons (af)geleverde zaken, door ons gegeven adviezen, door ons verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van (af)leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mochten ontstaan. 
b. Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/(af)geleverde zaken en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken en/of installaties.
c. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, 
             brand of beschadiging van onze zaken, gereedschappen en materialen, zodra deze 
             zich op het werk bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan onze grove 
             schuld of ernstige nalatigheid. 
d. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden zal die vergoeding nimmer de faktuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
e. Ingeval een in gezag van gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak het in het vorige lid bepaalde als onredelijk bezwarend aanmerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen, waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche en in Nederland geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. 
 
Artikel 16. Hoofdelijke aansprakelijkheid 
Indien aan twee of meer partijen gezamenlijk wordt verkocht, dan wel een opdracht van twee of meer partijen gezamenlijk wordt uitgevoerd, zijn deze tegenover ons hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der gesloten overeenkomst.
 
Artikel 17. Aansprakelijkheid voor besmetting
Alle computer software die in het kader van een opdracht door ons wordt geleverd is te allen tijde gecontroleerd op computervirussen. Deze controles vinden plaats vlak voor levering danwel gebruik, teneinde de kans op besmetting van computers/computernetwerken te minimaliseren De wederpartij dient alle computersoftware die aan ons wordt geleverd eveneens te controleren op virussen. Wij behouden ons het recht voor om in geval van schade door bestemming de wederpartij aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. 
 
Artikel 18. Vrijwaring: 
 
a. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van uitvoering van de overeenkomst ((af)levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering etc.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. 
b. Terzake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direkt met die zaken in verband kan worden gebracht.
 
Artikel 19. Zekerheidstelling, kredietwaardigheid:
a. Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan, geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke (af)levering heeft plaatsgehad.
b. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag onzerzijds zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen terzake van door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm. Indien de wederpartij hieraan geen gevolg geeft, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen zij aan ons uit welken hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar.
 
Artikel 20. Betaling:
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling netto - contant - bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen dertig dagen na faktuurdatum.
b. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.
c. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
d. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
e. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van dertig dagen na faktuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.
 
Artikel 21. Retentierecht:
Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de zaken, die wij van de wederpartij onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de desbetreffende zaken niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaken betreft.
 
Artikel 22. Rente:
a. Indien de wederpartij niet betaalt binnen de in artikel 20 lid a genoemde termijn, is een contractuele rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
b. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 
Artikel 23. Kosten:
a. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening.
b. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van Euro 100,00
 
Artikel 24. Bevoegde rechter: 
        Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Groningen
 

 

Contact

  • Tel: 0512-544017

    Fax: 0512-541117

  • Kvk: 01102989

    BTW: NL813020530B01